Z kroniki Stowarzyszenia

Pierwsze rozmowy…

Pierwsze rozmowy dotyczące założenia Stowarzyszenia miały miejsce jesienią 2002 roku.


Wówczas Witold Hawajski i Damian Skupniewicz jako pierwsi podjęli rozważania nad potrzebą powołania organizacji, która między innymi wspierałaby działalność polskich firm związanych z rynkiem kominkowym. Idea ta bardzo szybko zyskała przychylność branży. Zaobserwowany wzrost zainteresowania wyrobami kominkowymi w Polsce potwierdził słuszność stworzenia lobby, regulującego prawa i obowiązki producentów, dystrybutorów oraz usługodawców. Większość zainteresowanych dostrzegła potrzebę propagowania wiedzy o wyrobach i ich bezpiecznej eksploatacji, jak również organizacji szkoleń, których celem byłaby walka z amatorstwem i nieuczciwą konkurencją.

Do pierwszego spotkania grupy inicjacyjnej doszło w Poznaniu, w styczniu 2003 roku. Określono wówczas wstępne cele i kierunki działania organizacji o nazwie roboczej „Zrzeszenie Kominkarzy i Zdunów Polskich”. W spotkaniu uczestniczyli właściciele i przedstawiciele firm zajmujących się usługami, handlem, produkcją, importem i eksportem. Za podstawową kwestię uznano pozyskanie jak największej ilości zwolenników wśród firm prowadzących działalność gospodarczą oraz innych organizacji i stowarzyszeń o zbieżnych założeniach programowych.

Drugi założycielski zjazd miał miejsce w lutym 2003 roku w Łodzi. Omówiono wówczas ogólne założenia Statutu i warunki wstępowania nowych członków. Zajęto się również kwestią powołania instytucji Zarządu Stowarzyszenia.

Kolejne dwa spotkania odbyły się w Kielcach w marcu 2003 roku. Dzięki inicjatywie Ryszarda Szostaka do udziału w obradach zaproszono doradcę prawnego Bogusława Ciesielskiego, który czuwał nad zgodnością przygotowywanych dokumentów od strony prawnej.

Momentem przełomowym był oficjalny Zjazd Założycielski Inicjatorów w Sopocie 11 kwietnia 2003 roku. Podczas spotkania powołano Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie, uchwalono Statut oraz wybrano Komitet Założycielski. Zwołano I Walne Zgromadzenie, na którym wybrano władze Stowarzyszenia.

Rok później…

11 kwietnia 2004 minął rok od spotkania założycielskiego. Dla jednych to okazja do podsumowań i refleksji, dla drugich jest jeszcze zbyt wcześnie, by rozpatrywać dokonania Stowarzyszenia w kategoriach sukcesów czy niespełnionych oczekiwań. Niewątpliwie był to okres obfitujący w wydarzenia. Podjęto szereg działań organizacyjnych, niezbędnych dla funkcjonowania

Stowarzyszenia i realizowania założeń statutowych. Dnia 29 września 2003 roku Stowarzyszenie otrzymało oficjalny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Jego istnienie stało się faktem. Tym samym zyskało możliwość zaistnienia w środowisku i realizacji założonego programu.

Na posiedzeniu Zarządu w Nieporęcie 5 grudnia 2003 roku uchwalono, że członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie może zostać osoba fizyczna oraz reprezentowana przez nią firma nie posiadająca osobowości prawnej. Za minimalny staż pracy w branży dla członków zwyczajnych uznano 5 lat. W efekcie wspólnych działań, chęć wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia zadeklarowali i wciąż oferują przedstawiciele ośrodków branżowych z całej Polski. Obecnie Stowarzyszenie liczy 43 członków, a ich liczba wciąż rośnie.

Podczas kolejnych spotkań Prezydium oraz Zarządu Stowarzyszenia, tj. 17 lutego br. w Sopocie i 19 marca br. w Łodzi, dostrzeżono potrzebę zorganizowania Biura Stowarzyszenia. Od 1 kwietnia 2004 roku Biuro Stowarzyszenia ma swoją siedzibę w Sopocie przy ulicy Polnej 43 A, tel. (058) 550 33 10. Ustalono i zlecono także utworzenie, rejestrację i aktualizację strony internetowej

Stowarzyszenia. Podjęto również działania dotyczące rejestracji znaku graficznego – logo Stowarzyszenia – w Urzędzie Patentowym oraz wytypowano kandydaturę Wojciecha Dymnickiego na konsultanta-recenzenta artykułów specjalistycznych przygotowywanych przez redakcję „Świata Kominków”.

Poprawie sytuacji branży kominkowej służyć mają też inne działania Stowarzyszenia, jak np. zgłoszenie kandydatury Krzysztofa Kurkowskiego do Komitetu Technicznego w Ministerstwie Infrastruktury i wystosowanie pisma do Ministerstwa Finansów w sprawie stawek VAT na wkłady i piece grzewcze. Bardzo istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest współpraca ze zrzeszeniami pokrewnych branż. Temu zagadnieniu poświęcono wiele uwagi zarówno podczas posiedzenia w Sopocie, jak i w trakcie kolejnych obrad w Łodzi. Stowarzyszenie planuje w niedalekiej przyszłości podjęcie rozmów z Korporacją Kominiarzy Polskich i Stowarzyszeniem Kominy Polskie. Rozmowy te dotyczyć będą w głównej mierze zmian przepisów kominiarskich i przeciwpożarowych.

W tym miejscu, w imieniu Zarządu, dziękujemy wszystkim członkom za zaangażowanie oraz wspólny wysiłek przy realizacji założonych celów. Zapraszamy do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia wszystkich zainteresowanych propagowaniem rzetelnej wiedzy oraz kultywowaniem tradycji domowego ogniska.

Patrycja Bekier, Biuro Stowarzyszenia Kominki Polskie