Wspólna Sprawa

Stowarzyszenie „Kominki Polskie”

W kwietniu bieżącego roku w Sopocie zawiązało się pierwsze w Polsce Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki Polskie”. Na pierwszym Walnym Zjeździe dokonano wyboru Ogólnopolskiego Zarządu Stowarzyszenia. W skład Prezydium weszli:
Prezes Zarządu – Ireneusz Bonarski
Wiceprezes – Damian Skupniewicz
II Wiceprezes – Wojciech Dymnicki
Sekretarz – Henryk Marzec
Skarbnik – Ryszard Strzała

oraz:
Maciej Kornak, Krzysztof Kurkowski, Bogdan Madziewicz, Krzysztof Smietana, Ryszard Szostak, Paweł Ziaja.

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów środowiska oraz wspieranie nowych i małych ośrodków branżowych, a przede wszystkim dbanie o najwyższy poziom usług.

A ponadto:

  • koordynacja działań wspólnych dla wszystkich członków oraz tworzenie warunków do pełnego aktywnego udziału osób w życiu zawodowym i społecznym;
  • wspieranie demokratycznych przemian w życiu publicznym i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  • kreowanie postaw uczciwości i rzetelności w życiu społecznym i gospodarczym;
  • prowadzenie działań na rzecz prywatnej przedsiębiorczości;
  • reprezentowanie interesów, dążeń politycznych, społecznych i ekonomicznych członków Stowarzyszenia;
  • organizowanie i prowadzenie działalności: informacyjnej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i reklamowej dla członków Stowarzyszenia;
  • działalność na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, wspieranie inicjatyw w tym zakresie;
  • reprezentowanie opinii członków władzy państwowej i samorządowej, jak również wobec innych organizacji.

Realizację celów ma przybliżyć między innymi podjęcie współpracy z pokrewnymi organizacjami i inicjatywami branżowymi.
Stowarzyszenie zrzesza Członków Zwyczajnych, Wspierających i Honorowych. Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba, która pragnie realizować cele i zadania Stowarzyszenia oraz wniesie odpowiednie wpisowe i złoży pisemną deklarację. Członkiem Wspierającym natomiast może być inne stowarzyszenie, organizacja społeczna lub jednostka gospodarcza, która chce wspierać i realizować cele Stowarzyszenia. Konieczne jest wówczas wniesienie odpowiedniego wpisowego oraz złożenie odpowiedniej deklaracji o wspieraniu Stowarzyszenia finansowo i rzeczowo. Członkiem Honorowym zostaje osoba fizyczna lub prawna, która swoją działalnością szczególnie zasłużyła się dla realizacji celów Stowarzyszenia.

„Świat Kominków” uczestniczył w pracach nad zawiązaniem się Stowarzyszenia i został Członkiem Wspierającym jego działalność.
A jakie korzyści z faktu istnienia Stowarzyszenia płyną dla potencjalnego nabywcy kominka? Niewątpliwie wybierając do realizacji swojego przedsięwzięcia firmę zrzeszoną w Stowarzyszeniu „Kominki Polskie” klient może mieć pewność, że jego projekt zostanie wykonany solidnie, z największą dbałością o szczegóły.

ms


Rozmowa z Ireneuszem Bonarskim, prezesem Stowarzyszenia „Kominki Polskie”

Świat Komików: Jakie nadzieje i obawy wiąże Pan ze Stowarzyszeniem?

Ireneusz Bonarski: Nadziei i obaw jest wiele, lecz w tej chwili uczuciem, które nas wszystkich przepełnia, jest radość i satysfakcja, iż po wielu latach rozmów udało się dopełnić wszelkich wymogów formalnych, by mogło powstać Stowarzyszenie. Korzystając z okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panom Damianowi Skupniewiczowi oraz Ryszardowi Szostakowi. Dzięki ich zaangażowaniu i cennym głosie doradczym udało się słowa zamienić w czyny.

Mamy nadzieję, że branża kominkowa będzie miała teraz odpowiednią reprezentację i zostanie dostrzeżona przez instytucje i urzędy, a co za tym idzie, że zostaną opracowane odpowiednie normy i przepisy, tak jak ma to miejsce w innych działach budownictwa. Liczymy, iż Stowarzyszenie połączy wszystkie firmy, dla których jakość oferowanych towarów i usług jest stawiana na pierwszym miejscu. Obawiamy się bowiem destrukcyjnych działań niesolidnych firm i wykonawców, którym nie zależy na prawnym unormowaniu zagadnień z zakresu budowy kominków.

ŚK: W jaki sposób zamierza Pan realizować cele Stowarzyszenia?

IB: Spośród naszego grona wyłoniliśmy jedenastoosobowy zarząd. W jego skład wchodzą osoby prowadzące firmy usługowe, producenci oraz importerzy. Osoby te zadeklarowały chęć intensywnej pracy na rzecz Stowarzyszenia. Tworzyć oni będą zespoły robocze do realizacji poszczególnych zadań. Członkowie prezydium zarządu spotykają się na roboczych zebraniach przynajmniej raz w miesiącu, a zarząd raz na kwartał. Daje to dużą mobilność i operatywność w naszych działaniach.

ŚK: Jakie zadania uważa Pan za priorytetowe?

IB: Najważniejszymi zadaniami są z pewnością: reprezentowanie wspólnych interesów środowiska, czyli usługodawców, producentów i handlowców kominków; ochrona ich interesów zawodowych i gospodarczych; promowanie członków Stowarzyszenia i dbanie o najwyższy poziom usług i towarów. Planujemy w przyszłości wprowadzenie specjalnych certyfikatów branżowych.

Klient trafiając do wykonawcy, który posiada taki certyfikat, może być pewny jakości wykonanej usługi i zastosowanych materiałów. Niewątpliwie ważna będzie deklarowana, wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia. Mam na myśli zarówno sytuacje zawodowe, jak i wsparcie w przypadku problemów osobis­tych. Ważnym problemem jest inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących życia zawodowego i społecznego członków Stowarzyszenia.

ŚK: Branża kominkowa rozrasta się, niestety również o osoby przypadkowe. Jaki, w związku z tym, jest system rekrutacji członków Stowarzyszenia? Czy wiążą się z tym korzyści dla klienta?

IB: System rekrutacji nie jest jeszcze zatwierdzony, lecz wiemy na pewno, iż o przyjęciu nowego członka nie może decydować przypadek. Wymagana będzie rekomendacja przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia, odpowiedni staż w branży oraz dobra opinia o nowym kandydacie. Ostateczny głos o przyjęciu będzie miał zarząd, który podejmie decyzję na plenarnym posiedzeniu. Jestem przekonany, że wysoko postawiona poprzeczka przy przyjmowaniu członków spowoduje, iż klient będzie miał pewność dobrze wykonanej usługi.

ŚK: Jakie są najbliższe plany Stowarzyszenia?

IB: Bardzo zależy nam na jak najszybszym doprowadzeniu do rejestracji w sądzie. Pozwoli nam to na podjęcie oficjalnych, zewnętrznych działań. Mam na myśli przede wszystkim zaproszenie nowych członków. W najbliższym okresie planujemy nawiązanie ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Kominiarzy Polskich. Ich wiedza i doświadczenie są dla nas bardzo cenne zarówno przy pracach nad wspomnianą wcześniej certyfikacją naszych członków, jak i w naszych codziennych działaniach. Chcielibyśmy również nawiązać stałą współpracę z Państwa pismem, tak by w każdym numerze „Świata Kominków” mogły ukazywać się najświeższe informacje o działalności Stowarzyszenia. Jesteście Państwo jedynym pismem na rynku, które w całości poświęcone jest zagadnieniom nam najbliższym, czyli – ujmując to nieco poetycko – kultywowaniu tradycji podtrzymywania płomienia ogniska domowego.

ŚK: Mamy nadzieję na owocną współpracę. Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowę przeprowadziła Agnieszka Krysa